Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Vedtægter for Gladsaxe Kammerkor

§1. Korets navn er Gladsaxe Kammerkor. Koret er stiftet den 15-09-1970 og har hjemsted i Gladsaxe.

§2. Korets formål er på kunstnerisk plan at dyrke og udbrede kendskab til god kormusik. Koret afholder årligt flere offentlige koncerter i ind- og udland og holder f. eks. kordag(e) og lignende med socialt samvær.

§3. Optages i koret kan enhver, der ved prøve er fundet egnet.

§4. Intet medlem modtager uden særlig aftale honorar for medvirken ved koncerter og arrangementer.

§5. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som sammen med bestyrelsen er ansvarlige for foreningens midler.

§6. Generalforsamlingen, som afholdes årligt i begyndelsen af året, er korets øverste myndighed.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når 1/3 af medlemmerne kræver det, eller når dette er besluttet på en tidligere generalforsamling.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og foreløbig dagsorden. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. En sådan begæring skal være indgivet skriftligt senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer.

Beretning om forhandlinger optages til protokol.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter i listede rækkefølge:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelseaf regnskab.
4. Behandlingaf indkomne forslag.
5. Forelæggelseaf budget med kontingent til godkendelse.
6. Valgaf bestyrelse, suppleant samt revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Alle afstemninger foregår ved almindeligt flertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Skriftlig afstemning kan kræves. Den består af minimum 4 medlemmer + kordirigenten, der er født medlem. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår minimum 2 medlemmer. Genvalg er muligt.

Bestyrelsen konstituerer sigmed formand og kasserer.

Ved afstemninger i bestyrelsen har alle undtagen kordirigenten én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

1-2 suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over indtægter og udgifter. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Det vedtagne regnskab underskrives af kassereren og påtegnes af revisor.

§8. Eventuel beslutning om korets opløsning kan kun ske på en generalforsamling, og såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen bestemmer til hvilket almennyttigt formål en eventuel formue skal gå.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29-04-2019.