Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Formandens beretning ved Gladsaxe Kammerkors generalforsamling den 21. februar 2022 kl. 20.45

Korarbejdet

Gladsaxe Kammerkor måtte ligesom store dele af kulturlivet lukke ned for aktiviteter i foråret 2021 som følge af Corona-pandemien, der siden foråret i 2020 havde lammet samfund verden over. Allerede i januar med udsigten til en længerevarende nedlukning og besværliggjorte øve-muligheder, et reduceret antal kormedlemmer og uden udsigt til afholdelse af forårskoncerter besluttede bestyrelsen at indstille alle korets aktiviteter i forårssæsonen 2021. Korets med­lemmer og den til forårssæsonen fremskaffede vikardirigent Bo Asger Kristensen (dirigent i kammerkoret Broccoli) blev orienteret på e-mail den 6. januar 2021.

Korprøverne blev først genoptaget efter sommerferien, hvor også Paul var tilbage fra sin orlov i foråret, og efterårets eneste koncert var julekoncerten i Bagsværd Kirke.

Korets medlemmer har om ikke holdt formen så dog holdt skansen og har for et stort flertals vedkommende gennemført korprøver i efteråret 2021. Her var det igen vedholdenhed og sang­glæde frem for udvikling og fornyelse, der var i højsædet. Korets dirigent har troligt arbejdet med det musikalske moment, og koret er taknem­melig for dirigentens indsats og personlige engagement.

Det for 2021 planlagte nordiske forårsrepertoire blev genoptaget i vinteren 2022 og forventes sunget ved koncerter i marts 2022. Repertoiret til jubilæumsårets planlagte jubilæumskoncer­ter med Vivaldis ”Gloria” og Mozarts ”Vesper” forventes indstuderet efter Påske 2022 og frem til jubilæ­ums­koncerterne, som er planlagt til november 2022.

Til efterårssæsonen med forberedelse af et juleprogram præsenterede Paul og repertoireudval­get et glædeligt gensyn med tidligere sæsoners ”evergreens” under temaet ”Aftenstemninger”.

Kormedlemmerne er på trods af de givne omstændigheder forsat trofast mødt frem til de af­hold­te mandagsprøver.

Forår

Forårssæsonen udgik.

Efterår

Koret lagde ud den 23. august med efterårets program bestående af ”Aftenstemninger ved Juletid” og danske julesalmer i arrangement.

Programmet bød på:

Josef Rheinberger               Abendlied

Evert Taube/A. Öhrwall       Nocturne

N.W. Gade                         Ved Solnedgang

Carl Nielsen/J. Høybye        Solnedgang

Thomas Laub                     Stille hjerte sol går ned

Edward Elgar                     My love dwelt in a Northern land

Matti Borg /M. Bojesen        Aften

Weyse/B. Hjelmborg           Barcarole – Natten er så stille

Wilhelm Stenhammar         September

Weyse                               Velkommen igen Guds engle små

Gruber                              Stille Nacht

John Rutter                        Mary’s Lullaby

N.W. Gade                         Barn Jesus i en krybbe lå

John Rutter                        Dormi Jesu                 

Carl Nielsen                        Mit hjerte altid vanker

Anders Öhrwall                   Dejlig er Jorden

Julekoncerten blev holdt i Bagsværd Kirke den 5. december, og trods Corona mødte et tal­stærkt publikum op.

Efter henvendelse til DKDM i efteråret om et fortsat muligt samarbejde med Gladsaxe Kammer­kor blev det klart, at kun en enkelt stude­ren­de i kordirektion på kandidatniveau på konservatoriet er for lidt til at gentage succes­sen fra tidligere sæsoner. Poul Emborg har over­taget uddannelsen efter Ole Faurschou, som er stoppet. Koret er velkommen til at kontakte DKDM igen på et senere tidspunkt.

Dirigent

Paul Kim har på 5. år varetaget dirigentposten og til stadighed med sin store indlevelse og musikalske forståelse inspireret sangerne på de ugentlige øve-aftner. Dertil lykkes det Paul at give kormedlemmerne en musikalsk oplevelse til hver eneste øve-aften og koncert. Tak til Paul!

Tak til Ole Breidahl, som troligt har assisteret på klaveret. Og en særlig tak for at træde til ved julekoncerten, da kirkens organist Jørgen Ellegaard måtte melde afbud pga. sygdom få timer inden.

Paul holdt som vanligt ferie i januar. Bestyrelsen havde derfor fremskaffet en vikar i Bo Kristensen til mandag den 17. januar. Koraftenen blev dog aflyst, da Bo meldte fra pga. syg­dom. Mandag den 24. januar var Paul tilbage, og korprøverne kunne genoptages.

Koret i tal

Sæsonen talte:

14 øve-aftner i Bagsværd (aug-dec, inkl. generalprøve og afslutning)

Koncerter: 1 (75 publikummer)

Medlemstallet er nogenlunde stabilt; 37 i januar 2021 og 32 i januar 2022.

  • Ophørt: 2021 Anni & Flemming, Alice Hansen, Inge Brummer, Ellen Margrethe Hjelholt (†)
  • Ophørt: 2022 Marie Wandel, Birte & Harald Lønborg-Jensen
  • Tilgået: 2021 Bente Villumsen (sopran), Martine Grandjean (alt), Axel Andersen (tenor)
  • Orlov: 2021 Birte & Harald Lønborg-Jensen, Ingrid Vang Hansen, Pia Würtzen Norup

Vi håber på snarligt gensyn med alle og hilser altid nye sangere meget velkom­men.

Traditioner

Korlørdag

Det blev ikke til nogen korlørdag i 2021.

Sommerafslutning

Der blev ikke holdt sommerafslutning, da koret ikke havde kunnet samles i foråret.

Juleafslutning

Efter en kort korprøve den 6. december med opfølgning på julekoncerten kunne vi nyde Pauls gløgg med æbleskiver. Maria W. overraskede med chokolade og takkede af for mange års sang­glade oplevelser i koret. Vi ønskede hinanden et Godt Nytår.

Udvalgsarbejdet

Repertoireudvalget havde tilrettelagt et stemningsfyldt program for efteråret med Julen for øje. Tak til Eva NH, Maria, Johan og Paul.

Stor tak til Susanne for den vanlige organisering samt effektive udlevering og indsamling af noder.

Tak til alle for fælles indsats med opsætning af lamper, opstilling af stole, oprydning mv. og en hjælpende hånd, når det i øvrigt behøves.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har holdt 2 møder, den 1. november og 31. januar i Bagsværd Kirkes lokaler.

Bestyrelsen har derudover korresponderet på e-mail og drøftet telefonisk, når det var på­krævet.

Hanne og Finn har styret økonomien og har stået for kontakt til koncert­steder, kommunika­tionen til Gladsaxe kommune og for opdatering af medlemslisten; tak til Martin for opdatering af hjemme­siden; Lisbet har leve­ret mødereferater; Susanne har holdt styr på medlemsliste, fremmøde og afbud.

Tak til hele bestyrelsen og alle menige for støtte og bidrag til korets arbejde og trivsel.   

Sunniva Karstoft

Generalforsamling 2022 for Gladsaxe Kammerkor: Kassererens årsberetning for 2021

2021 var et år præget af Corona med nedlukning i første halvdel af året, hvor der ikke blev betalt kontingent.

I sidste halvdel af året var der korøvelser plus en enkelt koncert i Bagsværd i starten af december.

Betaling af kontingent blev ændret fra efteråret 2021: Kontingent for dirigentens løn indbetales nu direkte til FOFKbh – og ses ikke længere i regnskabet – medens korets øvrige udgifter dækkes med indbetaling af et mindre beløb til kassen som tidligere. Dette sidste beløb antages uændret i 2022 (uændret siden 2020).

De to jubilæumskoncerter er for anden gang blevet udsat, nu til november 2022. Herved er korets konto ved udgangen af 2021 på ca. 110.000 kr.: Forstærket af 46.000 i kommunalt tilskud og fondsmidler til jubilæet – fra 2020 – plus et overskud på ca. 6.000 på grund af få aktiviteter i 2021 og delvist indbetalt kontingent for første halvdel af 2022.

Budgettet for 2022 viser med uændret kontingent et underskud på ca. 71.000, som skyldes jubilæumskoncerterne som er budgetteret til 72500 uden publikumsbetaling-betaling. Der er alligevel en kontobeholdning på 39.000 kr. ved overgangen til 2023. Januar 2022

Finn Hass