Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Generalforsamling i Gladsaxe Kammerkor den 7.februar 2011.

Dagsordenens pkt.1 og 2: Cai påtog sig ordstyrerhvervet og Lisbeth hvervet som referent. Cai konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 36 medlemmer til stede.
Pkt.3. Finn aflagde beretning. Det har været et strålende socialt og musikalsk år: Sølyst weekend i marts, 7 koncrter og herunder to 40 års jubilæumskoncerter lørdag/søndag Alle Helgen 29/30 oktober i Bagsværd Kirke med fulde huse inklusive entre for de, der ikke var inviterede. Stor tak til Stefan. Stor jubilæumsfest i Gladsxe Aktivitetscenter i begyndelsen af oktober. Se formandens beretning på korets hjemmeside. Godkendes med applaus.
Pkt.4. Hanne O. fremlagde regnskab med et underskud på 12.045 kr. Meget fint resultat i betragtning af de mange aktiviteter og udgifter – inlusive musikere, tilskud til Sølyst og jubilæumsfesten – og skyldes stort tilskud fra Gladsaxe kommune, stort honorar fra Bagsværd kirke og entre, gode honorarer fra andre koncertsteder og gode kontingentforhandlinger med GOF. Og der er stadig en kassebeholdning på 80.834 kr. Regnskabet revideret ved Cai som vikar for Birthe. Godkendes med applaus.
Pkt 5. Kommende aktiviteter.  Koncert i Roholte i f.b.m. korweekenden i marts, forårskoncerter i Sorgenfri Kirke 22 maj og Bagsværd Kirke 29 maj. Omfatter Mendelsohn og Schumann og yderligere uddrag af Brahms Zigeunerlieder ved de to sidste koncerter, hvor Jørgen Ellegaard sidder ved flygelet. Delagelse i kulturnatten 2011 i Emmaus kirke. Søborgmagle Kirke første søndag i advendt er nu en standard bestilt af kirken. Stefan gennemgik repertoiret. Han udtrykte stor ros til koret og tilfredshed med at vi alle tager godt fra i indstuderingen. Og særlig tak til Finn og Bent for flotte programmer og plakater.
Pkt.6. Indkomne forslag. Lisbet Ølgaard foreslog flytning af korweekenden  til den anden weekend i marts og det var der stor tilfredshed med. Vedtaget.
Pkt.7. Hanne O. fremlagde budget med et lille overskud på 600 kr.Gladsaxe kulturforvaltninmg søges ikke for tilskud i 2011, idet der er en god kassebeholdning og ingen stærkt udgiftskrævende koncerter. Desuden fik vi et stort tilskud i 2010. Igen tilskud til korweekenden.
Pkt.8  Nyt fra udvalgene. Kort beretning fra alle udvalg. Især festudvalget har haft travlt med kraftige bidrag fra de midlertidige medlemmer Winnie og Lone R.
Pkt 9. Valg til bestyrelse. Lisbeth genvalgt og Kjeld, men nu som suppleant. Lone R valgt til bestyrelsen – tidligere suppleant. Formand Finn og Kasserer Hanne O. fortsætter med valg til næste år. Birthe vælges som revisor med Cai som suppleant.
Pkt 10. Valg til udvalgene.
Repertoireudvalget fortsætter med Stefan, Børge, og Lena JH, men Winnie erstatter nu Hanne O.
PRudvalget fortsætter med sit udmærkede arbejde ved Finn og Bent. Finn har overtaget programudarbejdelse og hjemmeside. Eva fortsætter med scrapbog.
Festudvalget fortsætter ved Finn og Cai. Udvalgets område er stadig udvidet med arrangement af Sølyst korweekend.
Skamler beror fortsat på Børge og Hannes loft.
KOR-72 kontakt: Hanne O. fortsætter.
Kaffe/the –  vigtigt område. Birthe og Martin fortsætter – årets mand + kvinde i skysovs! Lena JH har indimellem vikarieret/hjulpet til.
Nodearkivar: Lisbeth og Lena JH indgår som midlertidige vikarer.
Pkt.10. Evt.
Stefan træder tilbage, når sæsonen er slut ved sommeren 2011. Ny dirigent søges gennem annoncer på nettet og i uddannelsesinstitutioner. Desuden gennem kormedlemmers netværk. Aspiranter afprøves ved en session med koret og efterfølgende afstemning. Bestyrelsen tager det endelige ansvar. Lisbeth og Finn udfører arbejdet med at finde aspiranter og arrangering af prøver og afstemning. Stefan assisterer som rådgiver, men står uden for udvælgelsen.

Et forslag om lavere kontingent for visse udenbys medlemmer vandt ikke gehør.

Delagelse i koncerter – som jo er planlagt i rigtig god tid og ikke kan flyttes i tiden  – er obligatorisk og udeblivelse kan normalt kun undskyldes med sygdom og personlige seriøse problemer. Det gælder korets omdømme. Julekoncerten i Søborgmagle med det halve kor gik kun godt fordi udeblivelserne fordelte sig heldigt. Iøvrigt er koret enig i, at mere end en enkelt julekoncert er fint. Sølyst korweekend er vigtig for repertoiret og har også en koncert om søndagen i Roholte, så også denne begivenhed skal repekteres med den maximale tilstedeværelse, hvorfor den nu er flyttet til anden weekend – i år i sidste øjeblik og med en del held.

Referenten henviser til referatet for de senere års generalforsamlinger mht de sidste bemærkninger, dog gentages de her med en udvidelse:
Vedrørende øverummets udtrættende akustik og dufte: INGEN mumlen-snak, heller ikke når anden stemmegrupper øver, gælder også afsyngning af egen stemme – når det slet ikke er ens tur, NIX PARFUME, stifter, after shave, sæbe etc.

Frederiksberg d.21.3.11. Lisbeth Wellejus, ref.

 

Formandens beretning ved Generalforsamlingen 7. februar 2011

Koret har med succes vovet et øje eller to i den forgangne sæson, vort 40 års jubilæumsår: Et betydeligt tungere repertoire, mestendels i det romantiske hjørne,  plus en stor fest, plus et økonomisk og musikalske vovestykke med jubilæumsfest og 2 jubilæumskoncerter, de sidste med stort tilskud fra Gladsaxe Kommune, Bagsværd Kirke og med betalt entre. Socialt, musikalsk og økonomisk har vi haft et rigtigt godt år. Og vi er stadig et stort kor med 50 plus medlemmer.
Stefan har naturligvis været den musikalske primus motor som indøver og dirigent men også deltaget stærkt i det logistiske. Vi har i de 7 år med Stefan gennemgået en stærk udvikling som et velsyngende kor med et fint og stort repetoire. Nu er Stefan blevet lidt træt og vil stå af, mens han og vi stadig er velkørende. Stefan fortsætter til sommeren 2011 og assisterer med at finde en ny leder af koret. Enorm stor tak til Stefan.

Der har været 7 koncerter og en jubilæumsfest.

Jeg vil først nævne standard begivenhederne:
Korweekend  på Sølyst og med koncert i Roholte i starten af marts. Det var en rigtig festlig og lærerig weekend, stadig med is ved stranden. Stefan underviste i tonearter, inklusive dorisk etc. Lørdag aften efterfulgte en god øvedag og dejlig middag og havde festlige indslag: Jyttes viste sine fine korbilleder med tilhørende historie, Winnie havde igen ’fundet’ et lille opera-script om møer, helte, skurke, og bistre fædre. Fint udskrevet på forskellige stemmer og grupper. Stefan præsenterede en quiz om musik og meget andet. Formanden havde en quiz om komponister. Winnie plus Henrik var firhændige på klaver med Brahmsk Sigeuner Musik
Koncerten i Roholte søndag eftermiddag omfattede numre af Bruckner, Grieg, Reger, og Rachmaninov, og den efterfulgtes som altid af hyggeligt samvær i menighedshuset med æblekage. Organisten Bente Schultz venter os igen i år.
Dette års – 2011 – korweekend på Sølyst er nu flyttet fra den første til den anden weekend i marts. Det samme er planlagt for næste år.
Bagsværd Kirke , hvor vi som et minimum har en forårskoncert, også i år. Det blev en rigtig god a capella koncert i maj med mere end 100 lyttere i salen og et kraftigt program med Bruckner, Grieg, Verdi,  Reger, og Rachmaninov.
Emmaus Kirke , endnu en gang på kulturnatten, udmærket – kun små fejl – og stemningsfuld koncert med et stor del af programmet fra Bagsværd Kirke i maj.
I Søborgmagle på første søndag i Advendt har vi nu en fast årlig aftale til julestuen. I det intime rum med den gode klang gav koret en rigtig god koncert med en meget fin transparent kammerkorsklang – halvdelen af koret deltog. Vort juleprogram var først gode kraftige blandede julebolsjer fra renaissance til Gustav Holst, så danske julesalmer, derefter tyske julesalmer/sange, og til slut engelske carols. Kikens organist, vores ven Per Lauge spillede lidt til.
Så var der endnu en julekoncert i Haraldskirken tredje søndag i Advendt – med samme program som i Søborgmagle plus lidt mere og et stort kor. Det er et godt rum. Vores ven kirkens organist Odd Stavne spillede lidt til..Tirsdagen efter i Bagsværd Kirke arbejdede vi sammen med kirkens pige/ungdomskor i en lille hyggelig julekoncert med Jørgen Ellegaard på orgel og fremførte et lille juleprogram.

Jubilæumskoncerterne i Bagsværd Kirke var en meget dejlig oplevelse: Lørdag og søndag ved Allehelgen, med Rutters Requiem begge dage, med et stort broget velspillende orkester plus Jørgen Ellegaard, en meget velsyngende Bente Vist som i tilskud gav Rachmaninovs Vokalise sammen med Jørgen på klaver. Altsammen under Stefans kyndige ledelse og med  et veloplagt kor, som gav en udmærket generalprøve om lørdagen og en rigtig fin koncert om søndagen. Som Stefan indledningsvis sagde ved koncertene, så er koret her ved Allehelgen langt fra dødt, tværtimod. Disse koncerter har virkelig cementeret vores samarbejde med Bagsværd Kirke. Som formanden  Mogens Kûhn Petersen nævnte ved receptionen om søndagen, så er vi guld værd for kirken, selv om vi ikke betaler for lokalerne. Desuden var der taler af  Jens Thomsen fra Gladsaxe Oplysningsforbund, som var begejstret for samarbejdet, og også indlæg ved korets første langvarige formand og medstifter Bent Hansen. Korets nuværende formand nævnte at kvalitet og ikke alder var det afgørende kriterium for korets arbejde.

Der var reception både lørdag og søndag, hvor der ikke blev drukket og spist helt så meget som forventet. Vi fik rigtig god hjælp af Jørgen Ellegaard og kordegnen Bente Straarup ved koncerterne og de efterfølgende receptioner. 250 gæster overværede Gladsaxe Kammerkors 40 års jubilæumskoncerter lørdag 30 og søndag 31 oktober, heraf cirka 160 betalende og 90 inviterede gamle kormedlemmer og venner.

Jubilæumsfesten i Gladsaxe Kommunes fine lokaler i Aktivitetscentret på Telefonvej blev en dejlig fest 2’den oktober. Jespers Torvekøkken var brændt ud – bogstaveligt – men vi blev ikke brændt af. Fra et midlertidigt køkken på Langelinie ankom en dejlig middag til tiden, som sammen med gode vine blev serveret med hjælp af dygtige unge piger. Winnie og Lone R stod for bordarrangement. Cai og Claus var fine conferencierer. Herlig underholdning: Formanden sang med Winnie ved klaveret en velkomst til champagnen (champagnearien ved komponist Mozart, libretto ved Winnie), morsom finde bordplads leg baseret på at genkende sang af syngende bordformænd ved ide, oplæg og styring af Winnie og Lone R, fin og morsom tale af Kjeld, Winnie og Lone R med herlig X-factor konkurrence som Stefan – trods stærk konkurrence fra Jørgen, Martin  og Julie som ret naturlige nørder – vandt uden at deltage, Ane og Formanden med følsom Mozart duet med Winnie ved klaveret, PC-show ved formanden med scannede billeder fra scrapbøgerne perioden 1970-2007, Bodil og Jytte med Winnie ved klaveret – the senior sisters – gav en hjertegribende ’Hjerte og Smerte’ , og dertil minderig fællesafsyngning af gamle Inge Hansen sange udvalgt af Birthe og Cai med Stefan på klaver. Morsomme sange forfattet af Winnie og Kjeld.

Repertoireudvalget har diskuteret og godkendt Stefans oplæg: For dette forår drejer det sig om Mendelsohn, Schuman og Brahms. Foruden standard koncerterne – Roholte, Bagsværd, Emmaus og Søborgmagle Kirker – er der indtil videre planlagt endnu en forårskoncert i maj, idet koncerten denm 29’nde maj i Bagsværd ’generalprøves’ søndagen før i Sorgenfri, dog med betalt entre.
Økonomien er blevet vel vogtet af Hanne: Vi kan ikke rigtig komme af med pengene, selv om vi har haft store aktiviteter. Derfor er der også tilskud til Sølyst igen i år. Der er ikke planlagt de store økonomiske vovestykker: De to ens koncerter i foråret i Sorgenfri og Bagsværd kræver blot Jørgen Ellegaard på klaver som solist, og der tages entre i Sorgenfri.

Hanne har desuden forhandlet med Gladsaxe kommune og leveret kor 72 info.
Lisbeth har vikarieret med slid med noderne og desuden meget effektivt forhandlet med oplysningsforbundet vedrørende kontingentet.
I PR-udvalget har Karin haft orlov – hun er i London og har det fint, har sendt julehilsen – og Bent har produceret fine plakater, mens jeg selv har produceret programmer sammen med Stefan og efter fattig evne vedligeholdt hjemmesiden. Jytte Brages fine billeder har præget programmer og plakater.
Festudvalget har arrangeret jubilæumsfesten med kraftig hjælp af Winnie og Lone R og desuden receptionerne ved jubilæumskoncerterne plus Sølyst korweekend.
Birthe og Martin – ind imellem af Lena JH- har leveret gode kager og god kaffe og te til tiden.
Skamlerne har det godt hos Børge.
Vedrørende parfume og småsnak så er det ’same procedure as last year’ og det vil sige ingen. Desuden vil formanden stærkt opfordre til at checke datoer for langtidsplanlagte korbegivenheder, når der aftales andre arrangementer og i god tid indberette herom hvis man absolut ikke kan deltage.
Tak for et godt år
Finn Hass