Generalforsamlingen 2009

Generalforsamling i Gladsaxe Kammerkor den 23.februar 2009.

Dagsordenens pkt.1 og 2, hvor Claus påtager sig ordstyrerhvervet og Lisbeth referent. Claus konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 37 medlemmer til stede.

Pkt.3. Finn aflægger beretning og beskriver årets gang med korweekend i april på Sølyst og efterfølgende koncert i Roholte K, atter med godt publikum og beværtning bagefter. Derpå årets koncerter med mange medvirkende og godt publikum, bl.a. Haraldskirken i april med Niels Bo Emgren som solist i Griegs salmer, dejlig koncert i Bagsværd K i maj med skønne solister, Stefan, Bente Vist, Stefan Cushion og ditto strygerensemble samt Jørgen Ellegård i Schubert og andet godt. Mindre koncert på Inger Louises arbejdssted og efterfølgende fejring af fødselaren. Koncert  i Lindskov K ved Nyk.Fl. i oktober, derpå Emmauskirken og senere Kapernaumkirken. Adventskoncert i Søborgmagle og endelig i det nye år i Hellerup K med Brahms, Elgar, Saint-Saëns og danske sange.
Finn udtrykker glæde over Stefans entusiasme og ekspertise i indføring i musikken og stemmedannelse, ligesom koret i øvrigt takkes for engagement og særlige indsatser i forbindelse med øveaftener og koncerter. Beretningen godkendes med applaus.

Pkt.4. Hanne O. fremlægger regnskab med et overskud på 19.535 kr. Godkendes med applaus.
Pkt.5. Ingen indkomne forslag.
Pkt.6. Hanne O. fremlægger budget med et mindre underskud på 4.700 kr. Gladsaxe kommune søges om støtte til Dvoraks Messe i D-dur i Bagsværd K i juni. Budget godkendt med applaus.

Pkt.7 og 9. Stefan udtrykker stor ros til koret og at vi alle tager godt fra i indstuderingen. Og særlig tak til Karin og Bent for flotte programmer og plakater. Stefan fremlægger repertoireplaner, der i første omgang tager hensyn til vores Berlintur dvs a capella satser, hvor det nuværende suppleres med Gade og danske sange, senere vil Stanford, Rachmanninoff (på engelsk), evt. Bruckner og Verdi komme til. Til næste forår tænkes på Rutters Requiem.
Repertoireudvalget fortsætter med Stefan, Børge,Hanne O og Lena JH.
PRudvalget fortsætter med sit udmærkede arbejde ved Finn, Bent og Karin. Karin inviterer andre til at deltage i programværket. Else varetager scrapbog.
Festudvalget fortsætter ved Cai, Claus og Finn. Udvalgets område udvides med Sølyst-korweekendbestillinger. Stor tak til Susanne F for hidtidigt arbejde.
Skamler beror fortsat på Børge og Hannes loft (modytringer?). Børge fortsætter som KOR 72 kt.
Kaffe/the – svært, men vigtigt område. Jytte gives stor tak for tro tjeneste i 2 år, ligeledes til Kjeld, der dog vil påtage sig oplæring af Birthe F-M og senere Martin. Tak for det, så slap vi for termokaffe for denne gang. Nogle taler om omgangstjeneste på ½ år.
Nodearkivar Hanne JJ fortsætter heldigvis. Stor applaus.

Pkt.8. Lisbeth og Kjeld genvalgt til bestyrelse og Lone R som suppleant. Karin genvalgt som revisor og Birthe F-M som revisorsuppleant.

Pkt.10. Kjeld fortæller om Berlinturen, hvor der er planlagt koncert søndag d.7.6. kl.17. Kjeld er i ivrig kontakt med ”manden i Berlin” og der vil løbende komme meget mere nyt. Alice beder om, at  koncertplakater kommer 4 uger inden koncert, samt forhører til pris for vores koncerter. En a capella vil være 4-5.000 kr., og ellers afhængigt af solister og instrumentalister. Foranlediget af Inger Louise drøftes fordele ved at koret benytter lokalt oplysningsforbund, GOF. Lena B. takker for god modtagelse i koret, og gør opmærksom på, at hun under fremmede forhold kan have brug for en arm, samt at intet for hende er tabu i forbindelse med hendes synshandicap. Sluttelig vil referenten henvise til sidste års referats sidste sætning mht øverummets udtrættende akustik, mumlen-snak, såkaldte ”faglige drøftelser” etc.! –

Frederiksberg d.28.4.09, Lisbeth Wellejus, ref.

 

Generalforsamling for Gladsaxe Kammerkor februar 23, 2009, i Bagsværd Kirke: Formandens beretning

Generalforsamlingen 2008 blev holdt 4. februar, men i år skulle vi først have en vellykket koncert i Hellerup kirke bag os.

Der var i alt 8 plus 1 lille koncert imellem forrige og denne generalforsamling – sidste år var det 10 – og indtil sommeren 2009 har vi endnu en koncert i Bagsværd den 4. juni og så muligvis noget i Berlin 7. juni – Kjeld vil berette herom. Og efter ferien kan vi så tage fat på klassikerne igen – det skal selvfølgelig bekræftes først – Emmaus (på kulturnatten), Kapernaum, Søborgmagle, Sølyst/Roholte, Bagsværd og hvorfor ikke forfølge halvklassikerne Hellerup og et eller andet sted i det nære udland så som Tyskland.

Udover de klassiske steder har vi i det forgangne år koncerteret i Haraldskirken i Høje Gladsaxe og Lindeskovkirken i Nykøbing Falster.

Så tempoet fra forrige år er stort set bevaret, men vi har samtidigt i betydeligt omfang ændret repertoire: Trenden fra renaissancen mod romantikken er nu meget klar og dermed nye udfordringer: Både rytmiske og tonale udfordringer. Der er en afstand mellem køn romatik og så den perfekte.

1’ste koncert var i Haraldskirken høje Gladsaxe, 13. april:
Lisbet havde skaffet denne kontakt. Kirken er indviet 1967 og opkaldt efter Blåtand døbt præcist 1000 år før. Et smukt, moderne, firkantet kirkerum med højt træloft, med en kraftig men anderledes blød og god akustik. Gentog programmet fra 13. januar i Bagsværd, og det var en forbedring denne gang: Niels Bo Elmgren – vores tidligere dirigent, med henblik på nye medlemmer – dirigerede Mendelsohns 6 Sprüche for 8-stemmigt kor, hvor Stefan sang med i koret – midletidig tenormangel, nu afhjulpet – og Bo E. var derefter solist i Griegs 4 Salmer for kor og baryton, hvor Stefan dirigerede. Desuden et intermezzo med Niels Bo E som solist i et smukt Mendelsohn nummer og hvor Jørgen Ellegård – organisten her fra kirken og vores rigtig gode ven og følgesvend ved flere koncerter – efterfølgende spillede en dejlig Mendelsohn for orgel. Rigtig vellykket, med cirka 50 tilskuere – ikke lutter familie.

2’den koncert var i forbindelse med korweekenden i Sølyst 26-27. april, nemlig Roholte 27. april.

Sølyst igen/igen: Meget fint vejr, Stefans gennemgang af det veltempererede klaver. Schubert og Faure og nogle folkesange, og om aftenen lørdag Winnie’e ridder-opera med egne sangere og én melodi, Anes solitude på Solitudevej, Stefans quizz vedrørende sprog. Endnu en gang har Susanne leveret en stor indsats med arrangementet. Og det gør hun også i år. Tak Susanne. Hun mener måske at andre skal tage over, desværre.

Og så endnu en solfyldt søndag eftermiddag i Roholtes kirke fra Erik af Pommerns tid, fin modtagelse og fantastisk kaffebord bagefter. Vi tog hul på Schuberts messe (senere fuldt afleveret i Bagsværd), og så dukkede Faurés Cantique de Jean Racine op for første og absolut ikke sidste gang (her med Jørgen E. på orgel, senere andre), Stefan og Jørgen E. (orgel) trakterede med englesang a la Anglais, og der var en del danske sange. Vi kommer igen i år – det er 8. marts kl. 15 efter en gudstjeneste.

Inger Louises fødselsdag, 16. april, blev besøgt af koret med danske sange, smuk begivenhed og meget personlig, meget god mad inklusive fantastiske kager.

I Bagsværd Kirke, 25. maj betalte Gladsaxe kommune: Den fulde Schubert messe i G med fantastiske solister og orkester, Faurés cantique med fuld følelse fra koret og Jørgen E. på hjemmebane. Han gav også en orgelsolo med Cesar Franck. Rigtig mange tilhørere som sædvanlig. Sang solister: Stefan, Bente Visti, Stefan Cushion. Orkester: næsten genbrug fra samme koncert sidste år: Agnete Würgler Villadsen (v1), Ann Blomgren (v2), Rune Lundsgaard (viola), Thomas Asli (cello)

Vi kom ikke til Tyskland ved sommertid, idet muligheden i Berlin blev etableret for sent, vi forsøgte igen ved juletid, men i år ved sommertid ser nu lovende ud.

Til koncerten onsdag den 8. oktober i Lindeskovkirken, Nykøbing Falster, afgang med bus fra Bagsværd Kirke kl. 16.30, koncert kl. 19.30, indeholdt nodemappen:
Schubert: Kyrie og Credo af Messe i G-dur, Mendelssohn: Morgengebet, Lange-Müller: Tre Psalmer, Fauré: Cantique de Jean Racine (igen).

Jørgen Ellegård på orgel, han leverede også en orgelsolo af Marcel Duprê.

Moderne, lille kompakt kirkerum som var tørt – i tonen, ikke i traktementet – men ganske godt, 35 – 40 lyttere. Sød organist modtog os og vil nok gerne se os igen. Vores medbragte organist Jørgen Ellegård var meget aktiv (med på mange numre) og gav en praktful romantisk solo, vores dirigent Stefan sang noget dejligt Anglais med Jørgen på orgel. Stor inderlighed og ro over koret – en stemning som bredte sig, jeg har det fra en lokal lytter – stor sikkerhed og dejlig ikke for kompakt klang fra koret.  God kaffe. God bus – ham Anders – stor præcision i afgang og ankomst. Lidt hårdt på en hverdag men dejligt, ca. 30 deltagere fra koret.
 
 
Ved koncerten fredag den 10. oktober i Emmauskirken, kulturnatten, sang vi det nye Brahms-program for første gang – 4 weltliche lieder med Rosmarin, Waldesnacht, Dein Herzlein mild, Es geht ein Wehen. Godt fyldt kirkerum og god stemning på kulturnatten, Brahms sad ikke helt ved forprøven, ved selve koncerten gik det faktisk helt godt, med god klang. 40 fra koret.

Koncerten i Kapernaumskirken søndag den 26. oktober beretter Kultunaut om: Fra klassik til romantik:Kirkelig inderlighed og majestæt, naturbundet smerte og skønhed.

Det drejer sig om en stribe godt genbrug med Schubert: Kyrie & Credo af Messe i G-dur, Mendelssohn: Morgengebet, Lange-Müller: Tre Psalmer, Brahms: 4 Weltliche Lieder, Fauré: Cantique de Jean Racine (Jørgen E. ved orgel).

Jørgen E. gav en orgelsolo af Charles Villiers Stanford: Fantasia & Toccata.

Dejligt direkte rum, god rødvin fra Karsten (organisten) som også havde et godt samarbejde (som nodevender) med Jørgen E. Brahms bliver her stadig bedre, Lange-mueller, Schubert og Mendelsohn ganske fine, men det er sidste gang for en tid. Lyd og lugt – akkompagnement af hunde og koteletter (bespisning i kælderen). Lidt lys-problemer, som må løses næste gang.

Finn kontaktede igen Per Lauge, som faktisk lige ventede på os! Og så blev det koncert ved julestuen i Søborgmagle Kirke 7. december med et nyrenoveret kirkerum – altertavlen ny, en spændende historie om Jesus og verden – og en dejlig akustik. En spændende Cantigue med organisten Per Lauge på klaver. Brahms 4 weltliche gik fint, Waldesnacht havde dog lidt vel meget skumring mod slutningen. Tyske julesange og danske julesalmer var simpelthen så meget jul.

Torsdag den 19.februar var der koncert I Hellerup Kirke med Brahms ‘4 weltliche lieder’, Elgars ‘As Torrents in Summer’ og ‘My love dwelt in a Northern land’ (nye numre), Faurés Cantique de Jean Racine, og Saint-Saëns ‘Calme de Nuits’ og ‘Les fleurs et les arbres’ (nye numre). Organisten Christina Borello Schou spillede orgelmusik af César Franck og akkompagnerede Faurés Cantique de Jean Racine.
Et dejligt rum, hvor man hører hinanden. Brahms gik fantastisk inklusive Waldesnacht.Vi mere end overlevede Elgar, Saint-saens var fin, kan også blive endnu bedre.Vi var glade.

Koncerten i Bagsværd bliver 4.juni om aftenen. Det drejer sig om Dvoraks messe med foreløbigt følgende solister: Jørgen Ellegård (orgel), Stefan, Bente Visti og Stefan Cushion (genbrug fra sidste år) plus Linea Lumholdt.

Programudvalget har sammen med bestyrelsen haft møde i juni sidste år og igen i februar i år. Foruden Saint Saëns – som vi har taget fat på – er følgende komponister på tale: Bruckner, Reger, Wolf, Verdi, Tjaikovsky, Rachmaninov, Stanford, Niels W. Gade, Rud Langgård, John Rutter, Mendelsohn, Örval, Purcell, Bird.

Dvoraks messe kunne nok også genbruges i andre danske rum.

Økonomisk har det været et kanon-år. Det skyldes ikke mindst Lisbets håndtering af medlemsgebyret, Gladsaxe kommune, som yder et fint bidrag til vores forårskoncert i Bagsværd, men også fine bidrag fra kirker – her skal især rundhåndede Søborgmagle nævnes – hvor vi havde a capella indslag plus lokal organist og desuden Stefans optræden som tenor-solist.

Tak til Stefan for din ildhu, humor og kapacitet. Din lyst og vilje til udvikling og evner til at implementere det har påvirket korets standard og entusiasmen blandt medlemmerne i høj grad. Måske smitter det af på hjemmesiden – vi får i stadig nye henvendelser og gode nye medlemmer – det har i hvert fald indflydelse på vores evner til at beholde dem. Stefans store og fine netværk, kommunikative evner og bidrag til logistikken er essentielt for vores fine koncertaktivitet.

Vi er nu cirka 50 medlemmer. Det er dejligt med henblik på fremmøde ved koncerter – forleden var vi 30 til forprøve på koncerten i Hellerup, og det var langt fra en ’walk-over’, og forbedringen kunne stadig høres til koncerten, hvor der var flere der ikke havde deltaget i forprøven.

Og tenorerne er virkelig oppe i omdrejninger igen.

Med 50 medlemmer er der også en slags forsikring frem til den tid hvor nogle af os måske – ren hypotese – træder tilbage. Koret har levet siden 1970 og jeg tror det har en fin fremtid med den nuværende attitude: Vi skal tage udfordringer, prøve nyt og blive bedre.

Vores repertoire udvikler sig i en interessant og lovende retning med nye udfordringer. Og vores teknik er også blevet bedre. At synge egalt med kærne, dvs støtte, det er noget vi er blevet meget bedre til, øvelser i sangteknik er godt. Vedrørende disciplinen så er vi i gang med en fokuseringsøvelse ved indsatser og i det hele taget med at se op. Unødvendig smålarm uden essentielt indhold, også kaldet pludren, er aftaget, men der er langt til at den berømte nål kan høres falde.

Tak til Lisbet. Hendes netværk og entusiasme har endnu engang skaffet os flere koncerter. Desuden håndterer Lisbet betalingerne vedrørende kontingenterne til aftenskolen meget effektivt og besparende.

Hanne J.J. har med stor ekspertise og effektivitet håndteret noderne.

I PR udvalget har Karin med stor kompetence passet hjemmesiden og leveret programmer til de mange koncerter. Bent har produceret smukke plakater. Else har trofast arbejdet med scrap-bogen. Jeg har selv håndteret lidt Kultunaut, talt med potentielt nye medlemmer, deltaget i nodeproduktion og arbejdet med koncertsteder og logistik.

Tak til Hanne O., som har ført kassebogen, drevet penge ind inklusive kontingent, indberettet til skat. Desuden stået for kommunikationen til Gladsaxe kommune vedrørende penge til koncerten i Bagsværd.

Keld + Jytte B. har endnu et år kæmpet med kaffe, te og kager til tiden. Det har været perfekt. Men måske vil de udskiftes.

Der rapporteres fint vedrørende kor 72. Tak Børge.

Tak til skamleudvalget (Børge leder denne aktivitet): Ikke så megen aktivitet men udvalget er intakt.

Festudvalget har været aktivt på forskellige måder og i forskellige kombinationer qua sine 3 medlemmer – Cai, Claus og Finn. Vi giver ikke op.

Tak til Søren (Hanne og Børges søn) for mange fine lyd – optagelser og til Martin for hans bidrag med video og lyd.

Med tak for et godt år
Finn Hass