Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Referatet er indlagt efter formandens og kassererens beretninger. 

Formandens beretning ved Gladsaxe Kammerkors generalforsamling den 26. februar 2024 kl. 20.45

– udsendt til Gladsaxe Kammerkors medlemmer på e-mail den 3. februar 2024

 Korarbejdet

Gladsaxe Kammerkors medlemmer har videreført den rigtig gode balance mellem troen på egen formåen og for­ståelsen af, at det er vedholdenhed og sang­glæde, der befordrer udvikling og fornyelse. Korets dirigent har troligt arbejdet med det musikalske moment i et for de fleste ambitiøst repertoire, og koret er afhængig af og taknem­melig for dirigentens indsats, over­be­visning og personlige engagement.

Det for koret noget utraditionelle nordiske repertoire blev indstuderet i foråret og sunget ved koncerter i maj i hhv. Bagsværd Kirke og Aktivitetscentret Gedevasevang i Farum. Herefter blev der kæmpet med repertoiret til julekoncer­terne især Viernes udfordrende ”Messe Solennelle” og Faurés mere fortrolige ”Cantique de Jean Racine” i hhv. Bagsværd Kirke og Sorgenfri Kirke.

Forår

Koret lagde ud den 16. januar. Forårets første måneder bød på indstudering af det nordiske program til temaet ”Årets og livets luner” med sange om det omskiftelige liv vævet ind i det lunefulde nordiske vejr og naturen fra vinter mod sommer.

Programmet omfattede:

‘Pulchra es amica mea’

fra Salomons Højsang, arr. Ola Gjeilo               Northern lights

Shakespeare/John Rutter                                Blow thou winter wind

C.V. Meinche/Karen Jønsson, arr. E. B. Lund     Hvorfor er lykken så lunefuld

Soya/Ole Koch-Hansen                                    Vintergæk

H.H. Lund/S.S. Schultz                                    Landsbyens forår

Wetherby, arr. J. Flummerfelt                         O Danny boy

Bellman                                                         Fjäriln vingad (fællessang)

Svensk folkesang ved Hugo Alfvén                   Uti vår hage

Henningsen/Normann Andersen, arr. Ole Heie   I dit korte liv

Evert Taube                                                   Så skimrande var aldrig havet

Trad. skotsk, arr. Jonathan Quick                     Loch Lomond

Shakespeare, arr. Nils Lindberg                        Shall I compare thee

Wirsén/Åhlén                                                  Sommarpsalm (fællessang)

Lørdag den 11. marts mødtes korets medlemmer til en ekstraprøve i Stengård Skoles Aula.

Årets første koncert mandag den 15. maj kl. 19.30 i Bagsværd Kirke blev gennemført på en smuk forårsdag med velmødt publikum. Den anden koncert fandt sted mandag den 22. maj kl. 19.30 i Aktivitetscentret Gedevasevang i Farum kl. 19.30 for et livligt publikum og med efterfølgende kaffebord, som altid veldækket, og hyggeligt samvær.

Mandag den 12. juni samledes koret til en kort korprøve og efterfølgende afslutnings­arrange­ment.

Efterår

Koret lagde ud den 21. august og tog hul på indstudering af Vierne og Fauré, og lørdag den 16. september suppleredes mandagsprøverne med en korlørdag i Bistrup Kirkes lokaler.

Mandag den 27. november kl. 19-22 blev der holdt generalprøve i Bagsværd Kirke.

 Julekoncerter

Programmet bød på:

Gabriel Fauré                                        Cantique de Jean Racine

Louis Vierne                                          Messe Solennelle

Ledsagelse ved organist Jørgen Ellegaard Frederiksen fra Bagsværd Kirke på orgel.

Derudover serverede koret:

 Latinsk hymne, arr. Paul Kim                      O Come Emmanuel

Fransk trad. julesang, arr. John Rutter        Angels we have heard on high

C.E.F. Weyse                                                Velkommen igen Guds engle små

A.P. Bergreen                                             Julen har englelyd

J.P.E. Hartmann                                         Blomstre som en rosengård

Fransk melodi, arr. Charles Wood            Ding dong! merrily on high

Anders Öhrwall                                        Dejlig er Jorden (fællessang)

Carl Nielsen                                             Mit hjerte altid vanker

Tak til Jytte og Maria, der som så mange gange tidligere kreerede plakater til årets koncerter.

Dirigent

Paul Kim er den 12. dirigent i rækken af korledere gennem korets mere end 50 år. Siden 2017 har han varetaget dirigentposten og har til stadighed med ihærdighed, stor indlevel­se og musikalsk forståelse inspireret sangerne på de ugentlige øveaftner. Pauls engagement og glæde ved kor­ar­bej­det smitter, og dertil lykkes det Paul at give kormedlem­mer­ne en musikalsk oplevel­se til hver eneste øveaften og koncert – også når koret ind imellem har tvivlet på egen formåen. Det har resulteret i mange flotte præstationer gennem årene. Paul bliver utrætteligt ved at træne og øve med stor generøsitet og tålmodighed, uden at give op. Paul har et over­skud af energi og hjerteligt engagement til korarbejdet. Det er med hans gode menneskefor­stå­else, tålmodighed og optimisme lykkedes at føre koret helskindet igennem for sangerne store prøvelser. På sin helt egen måde har Paul givet koret mange dejlige oplevelser, alt imens han har sikret, at formkurven konstant har været for opadgående. Det har også betydet, at Gladsaxe Kammerkor stadig er et kor, der kan tiltrække nye sangere. Koret siger tak for alle musikalske oplevelser, små som store, mandagsprøver, grin og sjove historier og alt det, Paul har givet og delt med os.

Stor tak til Ole, som har assisteret på klaveret og vikarieret for Paul efter behov.

Paul meddelte tidligt i efteråret, at han havde besluttet at søge nye udfordringer, idet han havde fået mulighed for at udarbejde en korudgave af Asger Hameriks ”Requiem”; derfor stoppede Paul som korleder i december 2023. Efter en prøvedirektion den 23. oktober sluttede hele koret fuldt op om Shaked Evron som ny korleder fra sæsonstart i januar 2024.

Koret i tal

Sæsonen talte:

16 øveaftener (jan-maj)

14 øveaftener (aug-dec, inkl. dirigentprøve og generalprøve)

2 korlørdage (forår/efterår)

Koncerter: 4 (270 publikummer)

 1. maj Bagsværd Kirke (55)
 2. maj Gedevasevang (50)
 3. december Bagsværd Kirke (125)
 4. december Sorgenfri Kirke (35)

Medlemstallet har de senere år været svagt faldende, men har holdt sig nogenlunde stabilt i denne sæson; 32 i januar 2023 og 31 i januar 2024.

Ophørt: først på året Jørgen Øder Madsen (tenor)

sidst på året Niels Bartholdy (bas), Jens Poulsen (bas)

Tilgået: Sine Borup (sopran), Nina Thoft (sopran),

Flere af korets medlemmer har mange års anciennitet og derfor tillige en høj alder, hvorfor der inden for en årrække må forventes et vist frafald af kormedlemmer. Et attraktivt og ambi­tiøst repertoire kan have betydning for og medvirke til ny tilgang.

Vi hilser altid nye sangere meget velkom­men.

Traditioner

Sommerafslutning

Sidste korprøve blev holdt den 12. juni; efter en kort korprøve ønskede vi hinanden god sommer med et glas kold hvidvin/danskvand.

Korlørdag

Der blev holdt 2 korlørdage hhv. den 11. marts 2023 i Stengård Skoles Aula kl. 11-21 (26 kormedlemmer, 14 til middagen) og den 16. september 2023 i Bistrup Kirke kl. 10-21 (26 kormedlemmer, 16 til middagen).

Lisbets indtryk:

Den 11. marts holdt vi forårets korlørdag i Stengård Skoles Aula. Trods skolens obligatoriske 19 grader holdt vi humøret højt, og der blev arbejdet intenst hele dagen med forårets lidt mindre klassiske repertoire af bl.a. skotske folkemelodier og PH-sange. Et par gange følte soprangruppen sig lidt som Pauls prügelknaber, når vi igen og igen skulle indøve den samme passage. Men efterfølgende måtte vi erkende, at det havde hjulpet. Som sædvanlig havde Finn sørget for overdådigt smørebrød til alle, der ønskede det, og Finn og Christina sørgede for sødt til kaffe-/tepausen. Efter den seriøse del af dagen fortsatte en del af koret med en meget hygge­lig middag, bestående af en lækker buffet og dejlige vine, som Finn også havde sørget for. Aftenen blev rundet af med herlig optræden af Axel og Finn, der sang uddrag af Gluntarna, og Finn der udfordrede alles viden med en quiz.

Efterårets korlørdag blev holdt den 16. september i Bistrup Kirke. Formiddag og eftermiddag blev fordelt mellem Vierne og Fauré. Resultatet af anstrengelserne for de del­tagende 26 kor­med­lemmer blev en større eller mindre usikker forventning om at nå i mål i løbet af de næste to måneder. Frokostens højtbelagte smørrebrød smagte og fyldte godt, og eftermiddags­kaffen blev krydret med kage; tak til Finn, Christina og Hanne for forplejningen. Der var dækket til de tilbageværende 16 til buffetmiddagen om aftenen; Finn havde også sørget for rigeligt og gode vine, og stemningen var som vanligt god. Den afsluttende oprydning af køkken og lokaler blev klaret i en fælles håndevending.

Juleafslutning

Årets afslutning blev også en afsked med Paul. Hele koret overraskede Paul med at synge ”Kammerkorskanon” (skrevet til Gladsaxe Kammerkor af korets tidligere korleder Jørgen Graven Nielsen) og afslutningsvis ”Vem kan segla”, hurtigt afprøvet under Oles ledelse inden Paul (og hustru, Katrine) mødte frem. Sunniva, Finn og Johan udtrykte hver især deres tak til Paul, og korets medlemmer supplerede med et par gode flasker vin og en julelysestage.

Der blev serveret Finns hjemmelavede glögg og æbleskiver, klementiner og Jyttes skønne, hjemmelavede konfekt.

Efter fælles oprydning lukkede og slukkede vi for en festlig sæson og aften og ønskede Paul alt godt og hinanden et Godt Nytår.

Udvalgsarbejdet

Dirigentudvalg
Med baggrund i Pauls opsigelse nedsatte bestyrelsen et udvalg bestående af Finn, Eva NH og Lisbet til på bestyrelsens vegne at tilrettelægge en proces for annoncering og udvælgelse af korlederkandidat(er).

Bestyrelsens ønsker til en ny dirigent var en kandidat, der var indstillet på at fastholde korets klassiske repertoire med indslag af noget nyere og at fortsætte med et varieret repertoire med religiøs og verdslig musik.

Udvalget gjorde brug af de vanlige kanaler, alles netværk og kontakter; Shaked Evron søgte, og korets ny dirigent var fundet.

Repertoireudvalget havde tilrettelagt forårs- og efterårsprogram og barslet med mere godt til kommende sæsoner og endelig repertoiret for foråret 2024 primært bestemt af den forstående korrejse (nordisk program).

Tak til Eva NH, Johan, Finn og Paul.

Rejseudvalget bestående af Eva NH, Ruth og Inger lagde mange kræfter i det indledende arbejde med rejseplanerne for korturen i foråret 2024 til Stockholm/Uppsala, som faldt mere eller mindre på plads i løbet af efteråret.

Stor tak til Christina for at holde styr på papirnoderne, klargøring til korprøver og som nøgle­bærer for at åbne/lukke dørene.

Tak til alle for fælles indsats med opsætning af lamper, opstilling af stole, oprydning mv. og en hjælpende hånd, når det i øvrigt behøves.

 Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har holdt 7 møder: konstituerende møde den 6. marts og herudover den 8. maj, 28. august, 16. september, 9. oktober (uden Paul), 13. november og 22. januar i Bagsværd Kirkes lokaler.

Bestyrelsen har derudover korresponderet på e-mail og drøftet telefonisk, når det var på­krævet.

Finn har styret økonomien og har stået for kontakt til koncert­steder, kommunika­tionen til Gladsaxe kommune, for opdatering af medlemsliste og hjemmeside; tak til Martin for hjælp med hjem­me­siden; Lisbet har leve­ret møde­referater. Sunniva har holdt styr på fremmøde og afbud mv.

Tak til hele bestyrelsen og alle menige for støtte og bidrag til korets arbejde og trivsel.

Sunniva Karstoft

Kassererens rapport vedrørende GKK-regnskabet 2023 og – Budget 2024

Årsregnskabet viser en konsolidering af koret finanser, som er reflekteret i et overskud for året. Regnskabet præsenterer et overskud på ca. 11500 kr., men på grund af udgifter for året 2023 først konteret i starten af året 2024 er det faktiske resultat ca. 5.000 kr.

De direkte udgifter til koncerterne i starten af december blev dækket af en underskudsgaranti fra Gladsaxe Kommune på 8.950 kr. Det dækkede orgelledsagelsen, klaverstøtten ved øvelserne, udgifter til nodeprint og udgifter til blomster – og vingaver.

Udgifterne til koncerterne i foråret for klaverledsagelse og blomstergaver blev dækket af et honorar fra Gedevasevang i Farum.

Udgifter ved de to korlørdage blev i stort omfang dækket af brugerbetaling.

Løn til korlederen blev dækket af medlemmernes bidrag til FOFKBH.

Indtægten fra korkontingentet har hermed dækket alle øvrige udgifter. Her skal nævnes bankgebyr, udgifter til transport af korleder og klaverrepetitør, nodeindkøb, nodeprint, vedligehold af arkiv, kor72 medlemskab, Koda, server og domæne vedrørende hjemmesiden, bidrag til korlørdage, til sæsonafslutninger og til fejringer.

Der er budgeteret med et overskud på ca. 5000 kr. i 2024. Korturen til Uppsala antages ikke at berøre korets kasse.

Korkontingentet foreslås fastholdt på 385 kr. for året 2024.

Finn Hass

Referat af Generalforsamling Gladsaxe Kammerkor

26/2-2024, kl 20:45-21:38

1)        Ordstyrer: Susanne Frøstrup

2)        Referent: Shaked Evron

3)        Formandens beretning

Kommentarer

a.  Vi kommer til at mangle mindst 2 basser i det nye år.

b. Vi spørger i netværk for at søge nye medlemmer.

4)      Årets regnskab

a. Pænt faktisk overskud på ca. 5.000 kr.

b. Kassereren beder om deltagergebyr for tourné indbetalt hurtigst muligt.

5)      Kommende aktiviteter:

a. Søndag d. 7. april 12:00-18:00. Korsøndag med frokost

b. 3.-6. maj, tourné til Uppsala

c.   2. juni Koncert i Bagsværds Kirke

d.  29. september, korsøndag

e. 1. december, Koncert i Bagsværd Kirke

f. 13. december, Koncert i Nivaagaard Malerisamling

6)        Indkomne forslag

Ingen modtaget

7)        Budget 2024:

a. Formodet overskud på 5.000 kr.

b. Deltagergebyr holdes på 385 kr. pr. semester

8)        Rapport fra udvalgene

 1. Repertoireudvalg: Eva F, Finn, Johan (udtræder pr. dags dato), Shaked.                                        Model for repertoireudvalget foreslået af Johan: samles om ét tema eller ét hovedværk. Vigtigt at have et koncertprogram, som har hænger sammen.
 2. Koncert og kommunikation: Finn og Martin. Udvalget står bl.a. for planlægning af koncertsteder, hjemmeside, kommunikation generelt, programskrivning (Maria og Jytte bidrager kunstnerisk). Forslag til at gøre GKK mere synlig på Facebook.
 3. Rejseudvalget: Eva NH, Ruth, Inger.  Det kører bare. Togafgang kl. 08:19 fra Københavns Hovedbanegård til Sverige. Det overvejes endnu, om flere måltider er fælles.
 4. Nodearkivet: Christina og Hanne og Susanne.  Pga. pladsmangel, skal noder sorteres og kasseres. Omfattende arbejde. Det gøres efter et Noahs-ark-princippet; to af hver node reddes ombord på hylderne. Resten kasseres. Ved ønske om mangfoldiggørelse, digitaliseres ønskede noder.
 5. Kor72: Hanne Hanne sender tilbud fra Kor72 videre.
 6. Festudvalget: Lisbet, Finn, Christina, Susanne, Sunniva. Mindre fester i 2024.

9)        Valg af bestyrelse:

 1. Sine indvælges
 2. Eva NH indvælges som suppleant
 3. Ruth indvælges
 4. Axel genindvælges som revisor
 5. Shaked er født medlem
 6. Bestyrelsen bekræfter at udvalgene forbliver

10)   Valg af udvalgsmedlemmer

 1. Eva F (alt) indtræder i Repertoireudvalget. Johan udtræder pr. dags dato. Eva NH, Finn og Shaked forbliver
 2. Rejseudvalget forbliver (Ruth, Eva NH og Inger)
 3. Koncert- og kommunikation: Ruth indtræder
 4. Hanne fortsætter med Kor 72
 5. Festudvalgets deltagere forbliver (Lisbet, Finn, Christina, Susanne, Sunniva)

11)   Eventuelt

 1. Eva NH foreslår at vi holder os til a capellaværker for at sætte lidt økonomi til siden. Vi burde søge flere fonde? Eller nedsætte et udvalg til at gøre det.
 2. Man kunne overveje at tage billetindtægter ved koncert ud af huset.
 3. Vi burde bruge vores netværk til at reklamere for koncerter.
 4. Cai deler DVD af optagelse af Viernes-koncert (Sorgenfri Kirke, vinter 2023) med Martin, som mangfoldiggør den og deler den med resten.

Møde hævet kl 21:38.