Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Referat af Gladsaxe Kammerkors generalforsamling den 24. februar 2020

Punkt 1 Valg af ordstyrer – Lisbet Ølgaard blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Punkt 2 Valg af referent – Carsten Steno

Punkt 3 Formandens beretning
Udsendt pr. e-mail – vedhæftet i opdateret udgave
Flere komplimenterede formanden for en fin og fyldestgørende beretning

Punkt 4 Regnskab 2019
Udsendt pr. e-mail – vedhæftet
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5 Planlagte kommende aktiviteter
Formanden redegjorde for det kommende års aktiviteter. Vi har 50 års jubilæum i
oktober, to jubilæumskoncerter med værker af Vivaldi og Mozart, suppleret af solister
og orkester. Jubilæumsfest er planlagt til den 5. oktober i Telefonhuset. Nærmere
information følger.

Punkt 6 Indkomne forslag / forslag til aktiviteter
Ingen forslag var indkommet

Punkt 7 Budget 2020
Udsendt pr. e-mail -. vedhæftet
Finn Hass redegjorde for budgettet – herunder, at Oticonfonden har bevilget 15.000
kr. til jubilæumskoncerter, ligesom Gladsaxe Kommune har givet en
underskudsgaranti på 31.000 kr. Yderligere fondsansøgninger er fortsat ude. Inklusive
forventede billetindtægter ser budgettet ud til at kunne holde med et underskud på
7.000 kr.
Johan Keller bad om en forklaring på kontingentforhøjelsen, som bestyrelsen
satte i kraft i januar. Han mente, at kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i forbindelse med
godkendelse af budgettet. Kasserer Finn Hass forklarede, at det i mange år har været praksis, at bestyrelsen
kan korrigere kontingentet i august før inddrivningen af efterårs-kontingentet – baseret på den nye
information om betalingen for hele sæsonen til oplysningsforbundet, der administrerer betalingen til
dirigenten – og hvis nødvendigt igen i januar, da forårs-kontingentet her skal inddrives inden
generalforsamlingen. Da der ikke er vedtægtsmæssig dækning for denne praksis foreslog dirigenten Lisbet
Ølgaard, at bestyrelsen fremover udmelder kontingent for hele året i januar under forudsætning af, at
kontingentet vedtages endeligt – med eventuel korrektion – i forbindelse med behandlingen af budgettet på
årets generalforsamling, der sædvanligvis finder sted i februar. Denne procedure tilsluttede bestyrelsen og
forsamlingen sig.2

Punkt 8 Rapport fra udvalgene
Repertoireudvalget:
Eva Hauge oplyste, at udvalget har fået anerkendelse fra mange kormedlemmer for
repertoire-valget. ”Det vigtigste er, at vi rammer et repertoire, som korets medlemmer
godt kan lide at synge og som vor dirigent vil dirigere, sagde hun bl.a.
Koncert-udvalget:
Finn Hass oplyste, at udvalget har haft travlt med at skaffe nyer noder hjem,
koordinere koncerter og skaffe finansiering til jubilæumskoncerter, ligesom
hjemmesiden er opdateret.
Nodearkivet:
Susanne Frøstrup og Alice Hansen står for nodearkivet. Det er blevet reorganiseret og
godt halvdelen af noderne er lagt på fjernarkiv hos Finn Hass. Bestyrelsen og flere
kormedlemmer udtrykte stor tilfredshed med nodearkivarernes arbejde, herunder den
velorganiserede udlevering og aflevering af noder.
Kor 72:
Hanne Ougaard udsender mails og anden information fra kor 72
Rejseudvalget:
Carsten Steno oplyste, at bestyrelsen tidligst ser en mulighed for en korrejse i 2022. Et
medlem har foreslået en rejse til Berlin, hvor den danske kirke har indvilliget i at være
vært ved en koncert. Udvalget har dog ikke realitetsbehandlet forslaget, da det endnu
ikke er besluttet om vi skal rejse i 2022. I lyset af tidshorisonten foreslog bestyrelsen at
udvalget nedlægges, og at et nyt udvalg nedsættes, såfremt det kommer på tale at
arrangere en korrejse.
Festudvalget:
Sunniva Karstoft oplyste, at arbejdet forløber godt. Mange hjælper til.

Punkt 9 Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor og revisorsuppleant
Finn Hass og Hanne Ougaard er på valg (begge genopstiller til bestyrelsen); Carsten
Steno udtræder; Lisbet Ølgaard opstiller til bestyrelsen; Eva Nexmand Hauge opstiller
som suppleant, Niels Bartholdy opstiller som suppleant; Cai Frimodt-Møller er på valg
(genopstiller som revisor)
Valgene skete som foreslået af bestyrelsen. Der blev ikke udpeget en revisorsuppleant.

Punkt 10 Valg af udvalgsmedlemmer
Repertoireudvalg: Eva Hauge, Maria Lemming, Johan Keller og Paul Kim.
Koncertudvalget: Finn Hass og Martin Møller – Maria Lemming træder ud3
Rejseudvalget: Udvalget nedlægges.
Nodearkivar: Susanne Frøstrup og Alice Hansen
Festudvalg: Sunniva Karstoft, Finn Hass, Lisbet Ølgaard og Susanne Frøstrup

Punkt 11 Eventuelt
Eva Hauge foreslog, at professor Ole Faurschou og hans dirigent-elever fra
konservatoriet kommer igen i næste sæson – dog således, at Ole Faurschou selv
dirigerer i mindst 15 minutter. Formanden oplyste, at bestyrelsen allerede er i dialog
med Ole Faurschou om dette.
Johan Keller foreslog, at tekster til de sange, der synes ved koncerterne, gengives i
programmerne. Han lovede at hjælpe hermed. Ruth Walling Hansen og Carsten Steno
meldte sig til opstilling af stole og lys.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formandens beretning ved Gladsaxe Kammerkors Generalforsamling den 24. februar 2020

Korarbejdet

Gladsaxe Kammerkor er et veletableret kor – med snart 50 år på bagen. Korets medlemmer er sangere med ungdommeligt humør, som til stadighed formår at tilegne sig nyt og svært stof med arbejdsomhed og godt engagement. Koret fastholdt i år aktivitetsniveauet, som afspejler korets ambitioner om høj standard og fornyelse. Inspirerende forandrin­g og musikalsk kvalitet er nøgleord, og korets dirigent evner til stadighed at udfordre og bryde vant indstudering og rutiner, senest med blandet koropstilling også til koncerterne, samt at vække nysgerrig op­mærk­somhed for værkernes tekst og musikkens kvaliteter og finesse. Med udsigt til dygtig­gørelse både teknisk og musikalsk kan koret se frem til et spændende jubilæumsår.

Sæsonen bød på to koncertperioder i hhv. foråret med romantisk musik og efteråret med Mariamusik som tema.

Forår

Programmets tema var Musikalsk romantik og Lidenskab, hvor værkerne til koncerterne blev ledsaget af 4-hændigt pianoakkompagnement ved Jørgen Ellegård Frederiksen og Ulla Kappel.

Der blev sunget:

Brahms                         Liebeslieder-Walzer

Rheinberger                   Abendlied

N.W. Gade                     Ved solnedgang

Brahms                         O Schöne Nacht

Morten Lauridsen           Sure on the shining night

Koncerterne blev godt besøgt:

  • 14. maj i Bagsværd Kirke kl. 19.30 ca. 85 tilhørere
  • 22. maj i Gedevasevang i Farum kl. 19.30 ca. 55 tilhørere

Sæsonens sidste øve-aften blev holdt noget tidligere end sædvanligt den 20. maj.

Efterår

Efter sommerpausen tog koret den 19. august fat på juleprogrammet; temaet var Mariasange og -lovsange gennem tiderne og danske julesalmer i arrangement, som der stod på koncert­plakaten.

Programmet bød på:

Sermisy:                        Magnificat

Purcell:                          Magnificat

Stanford:                       Magnificat

Esenvalds:                     Magnificat

Faurschou, Topp,

Praetorius arr.:              Den yndigste rose

Metz arr.:                      Maria gennem torne gaar

Rachmaninov:                Bogoroditsye dyevo

Öhrwall:                        Mariasange

Busto:                           Ave Maria

Berggren, arr. Thaarup: Julen har englelyd

N.W. Gade:                    Barn Jesus

Koret blev akkompagneret af kirkens organist Jørgen Ellegård Frederiksen, som ligeledes tilføjede en orgelsolo til programmet. Publikum blev inviteret til fællessang af En rose så jeg skyde og Öhrwalls arrangement af Dejlig er Jorden. Bænkene var fyldt godt op, og koret fik varm applaus.

Koncerten i Nivaagaards Malerisamling var et forkortet program af jule­kon­cer­ten. Jørgen Ellegård akkompagnerede på flygel og supplerede med pianosolo af J.S. Bachs Jesu bleibet meine Freude. Også her sang publikum med på Dejlig er Jorden. På trods af det sene tidspunkt var stolerækkerne fyldt op, så koret følte sig endnu engang velkommen som adventsgæst på stedet.

Programmet omfattede:

Purcell:                          Magnificat

Stanford:                       Magnificat

Faurschou, Topp,

Praetorius arr.:              Den yndigste rose

Metz arr.:                      Maria gennem torne gaar

Rachmaninov:                Bogoroditsye dyevo

Busto:                           Ave Maria

N.W. Gade:                    Barn Jesus

Koncerterne

  • 15. december i Bagsværd Kirke kl. 15 ca. 90 tilhørere
  • 20. december i Nivaagaards Malerisamling kl. 17 ca. 60 tilhørere

I efteråret modtog bestyrelsen en henvendelse fra DKDM om et muligt samarbejde med Gladsaxe Kammerkor, hvor studerende i kordirektion på kandidatniveau på konservatoriet i praksis kunne overtage en korprøve og dermed tilegne sig ny indsigt i korsang og kordirektion. Aftalen blev, at 3 studerende under ledelse af Ole Faurschou på to øve-aftner i februar 2020 overtager korprøverne med de af koret forberedte værker udvalgt til formålet – det bliver spændende at evaluere på den oplevelse.

Jubilæumsåret 2020 bliver en aktiv sæson med 3 koncertperioder i forårs-, efterårs- og julemånederne. Korets medlemmer kan også se frem til en festlig aften med middag og underholdning.  

Dirigent

Paul Kim har på 3. år varetaget dirigentposten og til stadighed med sin store indlevelse og musikalske forståelse inspireret sangerne på de ugentlige øve-aftner. Paul gør meget ud af at forklare og beskrive både tekst og toner på sin ganske uhøjtidelige, afslappede og humoris­tiske måde. Paul forventer en stabil og arbejdsom indsat og husker os samtidig på, at det er vigtigt at have det sjovt. Publikum får oftest også en frisk forklaring, som får smilet frem. Tak til Paul, som altid er oplagt og gør sig umage for at give os en god mandag. 

Og tak til Ole Breidahl, som troligt og med fast hånd assisterer på klaveret.

Koret i tal

Sæsonen talte 40 øve-aftner, en korlørdag og 4 koncerter.

Publikum talte ca. 290.

Medlemstallet er stabilt; 37 i januar 2019 og 37 i januar 2020.

  • tilgået: Eva Hvidt, Kirsten Kühle, Inger Plum
  • ophørt: Eva Hvidt, Lena Juul Hansen, Ulla Engelbrecht

Det er meget positivt med ungdommelige stemmer, og vi hilser nye sangere meget velkom­men.

Traditioner

Korlørdag

Det blev første forsøg i den afkortede version af korweekenden med en enkelt øvedag og efter­følgnende spisning. Korlørdagen blev holdt den 2. marts 2019 i Mørkhøj Skole. Deltagerne skulle medbringe bestik, kop og drikkevarer; Finn havde sørget for mad til frokost og aften, de bagelystne havde medbragt kage til eftermiddagen, og således kunne budgettet holdes på en deltagerpris på ca. kr. 300.

Da formanden ikke deltog, har Susanne Frøstrup venligt bidraget med indtryk af dagen:

”Der deltog 28 sangere foruden Paul og Ole. Der var tilrettelagt et godt program med 4 sangseancer af 1½-2 timers varighed samt passende pauser.

Vi startede først kl. 9.15 pga. forsinket dirigent og pianist (togproblemer). Der var noget koldt om formiddagen i det store lokale. Men efter en dejlig tapas-frokost, som Finn havde fundet, kom varmen til os alle. Der var god energi og en herlig kaffepause med ikke mindre end 3 slags kager!!! Derefter igen sang – og vi sluttede af med at synge LiebesliederWalzer i én lang køre; det tog ca. 20 minutter. Meget fint at prøve.

Ud over Brahms Liebeslieder Walzer sang vi:

Brahms                     O Schöne Nacht

Gade                         Ved solnedgang

Lauridsen                  Sure on this shining night

Rheinberger               Abendlied.

Derefter hyggelig middag i skolekøkkenet med dejlig mad (fra Claus Meier) og champagne! Og underholdning. God stemning – god effektiv kordag. Vi sluttede kl. 21 efter fin hjælp fra alle med oprydningen.”

Tak til arrangørerne Lisbet, Susanne og Finn for det praktiske arbejde.

Sommerafslutning

Efter en forkortet øve-aften den 20. maj ønskede vi hinanden en god sommer med et glas vin og lidt godt til ganen.

Juleafslutning

Efter en forkortet øve-aften den 16. december holdt vi juleafslutning i vores kirkes øvelokale. Pia havde tilbudt sig, så der blev serveret gløgg med æbleskiver og vin, vand, øl, kokoskager, choko­­lade og frugt. Vi takkede hinanden for året, der var gået, og ønskede hinanden et glæde­ligt gensyn i 2020.

Udvalgsarbejdet

Repertoireudvalget havde tilrettelagt et fint tematisk baseret program for koncerterne i 2019 med et nordisk tema og værker med Magnificat som omdrejningspunkt. Man havde fulgt bestyrelsens rammer ved at fokusere på a capella værker. For 2020, som er korets 50 års jubilæumsår, byder udvalgets program på en større koncert med solister og instrumenter. Tak til Eva, Maria, Harald, Johan og Paul for det store arbejde i at sammensætte et inspirerende program for både sangere og publikum.

Stor tak til Susanne og Alice, der har omorganiseret og holdt orden i nodearkiv, for systema­tisk udlevering og indsamling af noder. Også tak til Bent, som ajourfører nodelisterne.

Tak til Harald, Carsten og Ole for at sørge for belysning og til alle for fælles indsats med at opstille stole, rydde op på øve-aftner og når det i øvrigt behøves.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har holdt 6 møder, af praktiske hensyn i øvelokalet i Bagsværd Kirke på mandage inden korprøven; 25. marts, 20. maj, 2. september, 28. oktober 2019 samt 6. og 20. januar 2020.

Bestyrelsen har udarbejdet vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. april. Bestyrelsen har endvidere stået for udarbejdelsen af forret­ningsorden og procedure i form af kommissorier for korets faste udvalg. Det er bestyrelsens vurdering, at formaliseringen har fungeret ganske glimrende og har skabt større gennem­sigtighed og rolleafklaring.

Finn har styret økonomien og har stået for organisering af koncerter, kontakt til dirigent og organist, kommunikationen til Gladsaxe kommune, meddelelser til koret og opdatering af hjemme­siden; Carsten, Lisbet og Hanne har leveret mødereferater; Susanne har holdt styr på medlemsliste, fremmøde og afbud; Lisbet har sørget for indkøb og arrangeret sommer­afslut­ning.

Tak til hele bestyrelsen og alle menige for støtte og bidrag til korets arbejde og sociale arran­ge­­menter.   

Sunniva Karstoft

Noter fra kassereren til Gkk regnskabet for 2019 og budgettet  for 2020

Regnskabet 2019 viser både mindre indtægter og mindre udgifter sammenlignet med budgettet, dog med en dominans af mindre instægter, således at et budgeteret overskud  

på 1140 kr ender op som et undeskud på 3736 kr. Nu er der et par  opposteringer i januar 2020 som naturligt hører til 2019, således at det faktiske underskud på 1341 kr.

Færre aktive medlemmer end forventet har især bidraget til underskuddet.

Budgettet for 2020 domineres af de 2 jubilæumskoncerter – med 2 solister og mange musikere – i slutnngen af september og starten af oktober, som er estimeret til et underskud på 5000 kr. Der er søgt støtte fra 5 fonde og underskudsgaranti fra Gladsaxe Kommune, men der er ingen tilbagemeldinger. I værste fald må vi droppe koncerten i Sorgenfri og kan i så fald  måske ende op med et underskud i størrelsesorden af 20.000 kr.

Kontingentet for 2020 – foreløbigt  for foråret 2020 – er øget til 1050/650 kr i lyset af manglende koncertindtægter og for at få fuld dækning for transportudgifter til dirigenten og hans assistent.